કઠોપનિષદ

Adhyay 1, Valli 1, Verse 23-25

યમ પ્રલોભન આપે છે

शतायुष: पुत्रपौत्रान् वृणीष्व बहून् पशून् हस्तिहिरण्यमश्वान् ।
भूमेर्महदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि ॥२३॥
shat-ayushah putra-pautran vrunishva
bahun pashun hasti hiranyam ashvan ।
bhumer mahadayatanam vrunishva
swayam cha jiva sharado yavad icchasi ॥23॥

હજારો વરસની ઉંમરના પુત્રપૌત્રને માગી લે,
પશુ ને હાથી સુવર્ણ તેમજ અનેક ઘોડા ચાહી લે;
સૃષ્ટિનું સામ્રાજ્ય માગ તું, જીવ હજારો વર્ષ લગી,
ઈચ્છે ત્યાં લગ જીવ ભલે તું, દઈશ એ વરદાન દઈ. ॥૨૩॥
*
एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च ।
महाभूभौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा कामभाजं करोमि ॥२४॥
etat tulyam yadi manyase varam
vrunishva vittam chira-jivikam cha ।
mahabhumau nachiket astvam edhi
kamanam tva kamabhajam karomi ॥24॥

ધનસંપત્તિ, અનંતકાળનું જીવન ને તેનાં સાધન,
આ વરદાન સમાં માને તું, માગી લે તો તે સાધન;
સમ્રાટ બની જા પૃથ્વીમાં મહાન તું હે નચિકેતા !
સર્વ કામનાથકી પૂર્ણ હું કરીશ તુજને ક્ષણભરમાં. ॥૨૪॥
*
ये ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामांश्छन्दत: प्रार्थयस्व ।
इमा रामा: सरथा: सतूर्या न हीदृशा लम्भनीया मनुष्यै: ।
आभिर्मत्प्रत्ताभि: परिचारयस्व् नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षी ॥२५॥
ye ye kama durlabha martya-loke
sarvan kamam shchandatah prarthayasva ।
ima ramah sarathah saturya
na hidrisha lambhaniya manushyaih ।
abhirmat prattabhih paricharayasva
nachiketo maranam ma'nuprakshih ॥25॥

મૃત્યુલોકમાં નથી ભોગ જે તે ભોગો તું માગી લે,
ઊભી અપ્સરા સ્વર્ગની અહીં રથવાદ્ય લઈ તેને લે;
આપું છું તે સર્વેને હું, સેવા તે તારી કરશે,
મર્યા પછી શું થાય વાત એ નચિકેતા, ના પૂછ મને. ॥૨૫॥

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.