કઠોપનિષદ

Adhyay 1, Valli 2, Verse 14-17

નચિકેતા કહે છે

अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्कृताकृतात् ।
अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्पश्यसि तद्वद ॥१४॥
anyatra dharmad anyatra dharmad
anyatr asmat kritakritat ।
anyatra bhutaccha bhavyacchya
yat tat pashyasi tadvada ॥14॥

કહો મને એ બ્રહ્મ વિશે જે ધર્મ અધર્મ થકી પર છે,
કાર્ય અને કારણ, ત્રણ કાળ, પદાર્થ વળી સૌથી પર છે. ॥૧૪॥
*
ઓમનો મહિમા

યમ કહે છે
सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति ।
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत् ॥१५॥
sarve veda yat padama mananti
tapam si sarvani cha yad vadanti ।
yad icchanto brahmacharyam charanti
tatte padam sangrahena bravimy om ityetat ॥15॥

વેદ કરે પ્રતિપાદન જેનું, તપ જેનાં સાધન સઘળાં;
બ્રહ્મચર્ય જે માટે પાળે, તે પદ ટુંકમાં ‘ઓમ’ કહ્યું. ॥૧૫॥
*
एतद्धेवाक्षरं ब्रह्म एतद्धेवाक्षरं परम् ।
एतद्धेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् ॥१६॥
etad dhyev-aksharam brahma etad dhyev-aksharam param ।
etad dhyev-aksharam jnatva yo yad icchati tasya tat ॥16॥

આ અક્ષર છે બ્રહ્મ, વળી આ અક્ષર છે પરબ્રહ્મ ખરે,
આ અક્ષરને જાણી લે જે તેને વસ્તુ બધીય મળે. ॥૧૬॥
*
एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम् ।
एतदावम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥१७॥
etad alambanam shreshtham etad alambanam param ।
etad alambanam jnatva brahma-loke mahiyate ॥17॥

આ જ શ્રેષ્ઠ છે આશ્રય, આ છે આશ્રય પરમ કહેલ ખરે,
આ આશ્રયને જો પામે તે બ્રહ્મલોકમાં વખણાયે. ॥૧૭॥

 

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.