કઠોપનિષદ

Adhyay 1, Valli 2, Verse 18-21

આત્માના સ્વરૂપનું વર્ણન

न जायते म्रियते वा विपश्चिन्न कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् ।
अजो नित्य: शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥१८॥
na jayate mriyate va vipashchin
nayam kutashchinna babhuva kashchit ।
ajo nityah shashvato'yam purano
na hanyate hanyamane sharire ॥18॥

જન્મે મરે કદી ના આત્મા, આત્માથી કૈં થાય નહીં,
અજન્મા અને નિત્ય પુરાતન, વધે નહીં કે ઘટે નહીં;
નાશ દેહનો થાયે તોયે તેનો નાશ થઈ ન શકે. ॥૧૮॥
*
हन्ता चेन्मन्यते  हन्तुं  हतश्चेन्मन्यते  हतम् ।
उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥१९॥
hanta chen manyate hantum hatash chen manyate hatam ।
ubhau tau na vijanito nayam hanti na hanyate ॥19॥

જે એને હણનારો માને, હણાયલો જે માને છે,
તે જાણે ના આત્મા તો ના હણી શકે, ન હણાયે છે. ॥૧૯॥
*
अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम् ।
तमक्रतु: पश्यति वीतशोको धातुप्रसादान्महिमानमात्मन: ॥२०॥
anor aniyan mahato mahiyan
atma'sya jantor nihito guhayam ।
tam akratuh pashyati vitashoko
dhatu-prasadan mahimanam atmanah ॥20॥

જીવમાત્રના હૃદયે રે’છે ખૂબ સુક્ષ્મ આ પરમાત્મા,
મહાનથી પણ મહાન છે એ, ખૂબ વળી મહિમાવાળા;
કામના તજે, ચિંતા છોડે, તે સાધક તેને જાણે,
પરમાત્માની કૃપા થકી તે તેના દર્શનને પામે. ॥૨૦॥
*
आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वत: ।
कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमहर्ति ॥२१॥
asino duram vrajati shayano yati sarvatah ।
kastam madamadam devam madanyo jnatum arhati ॥ 21॥

બેઠો તોયે દૂર પહોંચે, સુતો છતાં સઘળે ચાલે,
એ તો છે મદથી પર, તેને મારાવિણ કોણ જ જાણે ? ॥૨૧॥


We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.