કઠોપનિષદ

Adhyay 1, Valli 3, Verse 05-09

यस्त्वविज्ञानवान् भवत्ययुक्तेन मनसा सदा ।
तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः ॥५॥
yastva vijnanavan bhavatya yuktena manasa sada ।
tasya indriyany avashyani dushtashva iva saratheh ॥5॥

સાવધ સારથિ ના હોયે તો ઘોડા વશમાં ના જ રહે,
વિવેક સ્થિરતા વિના તેમ ઈન્દ્રિયઘોડા વશ ના જ રહે. ॥૫॥
*
यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा ।
तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः ॥६॥
yastu vijnanavan bhavati yuktena manasa sada ।
tasya indriyani vashyani sadashva iva saratheh ॥6॥

સાવધ સારથિના ઘોડાઓ જેમ હમેશાં વશ રે’છે,
તેમ વિવેકી ને દૃઢ જે છે તેની ઈન્દ્રિય વશ રે’છે. ॥૬॥
*
यस्तवविज्ञानवान् भवत्यमनस्कः सदाऽशुचिः ।
न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति ॥७॥
yastva vijnanavan bhavatya manaskah sada'shuchih ।
na sa tat-padam-apnoti samsaram ch adhigacchhati ॥7॥

જેનામાં ના સંયમ કે ના પવિત્રતા, ન વિવેક વળી,
પ્રભુપ્રાપ્તિ ના કરી શકે તે, મરે, જન્મ લે ફરી ફરી. ॥૭॥
*
यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदासशुचिः ।
स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते ॥८॥
yastu vijnanavan bhavati samanaskah sada shuchih ।
sa tu tat-padam-apnoti yasmad bhuyo na jayate ॥8॥

જેનામાં છે સંયમ, તેમજ પવિત્ર તેમ વિવેકી જે,
પ્રભુપ્રાપ્તિ તે કરી શકે છે, જન્મે ના જ ફરીથી તે. ॥૮॥
*
विज्ञानसारथिर्यस्तु मनःप्रग्रहवान् नरः ।
सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम् ॥९॥
vijnana sarathir yastu manah pragrahavan narah ।
so'dhvanah param-apnoti tad-vishnoh paramam padam ॥9॥

જેમ વિવેકી સારથિ વશમાં લગામ રાખી ચાલે છે,
જ્ઞાની તેમજ મન વશ રાખી જગમાં પ્રભુને પામે છે. ॥૯॥

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.