કઠોપનિષદ

Adhyay 1, Valli 3, Verse 14-17

ઉપદેશ

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत ।
क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गं पथस्तत्कवयो वदन्ति ॥१४॥
uttishthata jagrata prapya varan-nibodhata ।
kshurasya dhara nishita duratyaya
durgam pathas tat kavayo vadanti ॥14॥

ઉઠો તમે ને જાગો, જ્ઞાનીજન પાસે પ્હોંચી જાઓ,
પરમેશ્વરનું જ્ઞાન મેળવો, સાચા મારગ પર ચાલો;
તીવ્ર છરીની ધારસમો છે કઠિન જ્ઞાનનો મારગ આ,
જ્ઞાની લોકો એમ કહે છે; ખંખેરી દો આળસ આ. ॥૧૪॥
*
अशब्दमस्पर्शमरुपमव्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत् ।
अनाद्यनन्तं महत: परं ध्रुवं निचाय्य तन्मृत्युमुखात् प्रमुच्यते ॥१५॥
ashabdama sparsham arupam avyayam
tatha'rasam nityam agandha vaccha yat ।
anady anantam mahatah param dhruvam
nichayya tan mrutyu-mukhat pram-uchyate ॥15॥

શબ્દ, સ્પર્શ ને રૂપરસથકી તેમ ગંધથી જે પર છે,
અવિનાશી ને નિત્યશ્રેષ્ઠ છે, અનાદિ ને જે સત્ય જ છે;
એ પરમાત્માને જાણ્યાથી મૃત્યુથકી મુક્ત થવાયે,
હમેશ માટે આનંદ મળે, મટી અલ્પતા ને જાયે. ॥૧૫॥
*
આ કથાનું મહાત્મ્ય

नाचिकेतमुपाख्यानं मृत्युप्रोक्तं सनातनम् ।
उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते ॥१६॥
nachiketam upakhyanam mrutyu proktam sanatanam ।
uktva shrutva cha medhavi brahma-loke mahiyate ॥16॥

નચિકેતાને કહી કથા આ યમરાજાએ પ્રેમથકી,
કહે સાંભળે જે તેને તે જાશે જગમાં અમર બની. ॥૧૬॥
*
य इमं परमं गुह्यं श्रावयेद् ब्रह्मसंसदि ।
प्रयत: श्राद्धकाले वा तदानन्त्याय क्लपते ।
तदानन्त्याय क्लपते ॥१७॥
ya imam paramam guhyam shravayed brahma-samsadi ।
prayatah shraddha-kale va tad anantyaya kalpate ।
tad anantyaya kalpata iti ॥17॥

શુદ્ધ થઈ જે દેવસભામાં શ્રાદ્ધસમે આ વાત કહે,
તો પણ અનંત ફલ મેળવશે, અનંત ફલ તેને મળશે. ॥૧૭॥
*
॥ इति प्रथम अध्याय ॥
પ્રથમ અધ્યાય પૂરો | તૃતીય વલ્લી પૂરી
iti katha Upanishade pratham Adhyaye tritiya valli ॥

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.