કઠોપનિષદ

Adhyay 2, Valli 1, Verse 05-09

य इमं मध्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात् ।
ईशान भूतभव्यस्य  न ततो विजुगुप्सते ॥ एतद् वै तत् ॥५॥
ya imam madh-vadam veda atmanam jivam antikat ।
ishanam bhuta-bhavyasya na tato vijugupsate ।
etadvai tat ॥5॥

ફલદાતા જે જીવનદાતા, ત્રણે કાલનો જે જ્ઞાતા,
શાસનકર્તા, જે જાણી લે નિજ પાસે એ પરમાત્મા,
તે કોઈની ઘૃણા કરે ના, કોઈની ન કરે નિંદા,
મહાન છે પરમેશ્વર એવું જાણી લેજે નચિકેતા. ॥૫॥
*
य: पूर्वं तपसो जातमद्भय: पूर्वमजायत ।
गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिर्व्यपश्यत ॥ एतद् वै तत् ॥६॥
yah purvam tapaso jatam adbhyah purvam ajayata ।
guham pravishya tishthantam yo bhutebhir vyapashyata ।
etadvai tat ॥6॥

પંચભૂત પહેલાં જે પ્રકટ્યા, સંકલ્પથકી સૃષ્ટિ કરી,
જીવોના હૃદયે રે’નારા પરમાત્મા તે જાણ ફરી. ॥૬॥
*
या प्राणेन संभवत्यदितिर्देवतामयी ।
गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तीं या भूतेभिर्व्यजायत ॥ एतद् वै तत् ॥७॥
ya pranena sambhavaty aditir devatamayi ।
guham pravishya tishthantim ya bhutebhir vyajayata ।
etadvai tat ॥7॥

જીવન જગનું બની પ્રકટ જે થઈ પહેલાં છે દેવી,
જીવોના હૃદયે રે’તી જે, પરમાત્મા તે છે દેવી. ॥૭॥
*
अरण्योर्निहितो जातवेदा गर्भ इव सुभृतो गर्भिणीभिः ।
दिवे दिवे ईडयो जागृवद्भिर्हविष्मद्भिर्मनुष्येभिरग्निः ॥ एतद् वै तत् ॥८॥
aranyor nihito jataveda garbha iva subhruto garbhinibhih ।
dive dive idyo jagruvadbhi havishmadbhir manushyebhir agnih ।
etadvai tat ॥8॥

ગર્ભમાં રહે બાળક તેવા કાષ્ઠખંડમાં જે રે’તા,
સ્તુતિ કરતા ને હોમહવનથી જેને બલિ લોકો દેતા,
અગ્નિદેવ તે સ્વરૂપ છે સર્વજ્ઞ મહા પરમાત્માનું,
નચિકેતા, એ બ્રહ્મતત્વ છે જેને તેં આજે જાણ્યું. ॥૮॥
*
यतश्चोदेति सूर्योऽस्तं यत्र च गच्छति ।
तं देवा: सर्वे अर्पितास्तदु नात्येति कश्चन ॥ एतद् वै तत् ॥९॥
yatashch udeti suryo'stam yatra cha gacchhati ।
tam devah sarve'rpitastadu natyeti kashchana ।
etadvai tat ॥9॥

સૂર્ય ઉગે જ્યાંથી ને જેમાં રોજરોજ એ અસ્ત બને,
દેવો જેને અધીન છે, તે પરમાત્મા પરબ્રહ્મ ખરે. ॥૯॥


We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.